Algemene voorwaarden

Voorwaarden Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp

 

  1. Algemeen

 

De Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp is een particuliere organisatie van vrijwilligers, opgericht in 1988. Het is bovendien een vereniging van boerderijbewoners en -liefhebbers zonder formele verenigingsstructuur, de ‘Vrienden van de stolp’, met als gemeenschappelijk doel: het behoud van de karakteristieke landelijke bouwkunst in Noord-Holland met nadruk op het stolpengebied ten noorden van het Noordzeekanaal.

1.1 De belangrijkste taak van de Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp is het leveren van voorlichting en adviezen. Vrienden van de Stolp (hierna te noemen Vriend of Vrienden) ondersteunen met hun donatie deze doelen en hebben recht op:

            1.1a     inwinnen van informatie en advies (eventueel een geringe vergoeding)

            1.1b     deelname aan excursies (op volgorde van binnenkomst, nieuwe Vrienden gaan voor)

            1.1c     ontvangen van de Nieuwsbrief

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en producten van Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp (hierna te noemen BSNH), Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen Noord-Holland, Kamer van Koophandel: 41235378, ANBI RSIN: 816784905.

1.2 Door het doneren wordt de Vriend geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.4 BSNH blijft te allen tijde bevoegd de uitgave van haar Nieuwsbrief op enig moment te staken. Door de Vriend reeds vooruitbetaalde gelden worden door BSNH in dat geval niet gerestitueerd.

1.5 BSNH is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.6 De voorwaarden, waaronder prijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

 

2.Nieuwe Vrienden

2.1 Nieuwe Vrienden krijgen de Nieuwsbrief automatisch toegezonden per het eerstvolgende nummer dat verschijnt. Het meest actuele nummer wordt los toegezonden.

2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe Vriend de afgelopen twaalf maanden geen Vriend is geweest. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

 

  1. Welkomstgeschenken en cadeaukaarten

3.1 Aanbiedingen van welkomstgeschenken zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien een welkomstgeschenk niet meer op voorraad is, wordt de Vriend hierover door BSNH geïnformeerd. Cadeaukaarten worden verloot onder de deelnemers in de gespecificeerde actieperiode. 

3.2 Het welkomstgeschenk wordt binnen zes weken na ontvangst van betaling van de donatie aan de Vriend verzonden. Indien levering onverhoopt langer duurt, wordt de Vriend daarover geïnformeerd.

3.3 Eventuele gebreken aan geleverde welkomstgeschenken dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee weken na levering aan BSNH schriftelijk (via e-mail of brief) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde termijn is gedaan, heeft BSNH het recht om de klacht niet in behandeling te nemen.

3.4 De Vriend ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de Vriend of besteller daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat BSNH de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt BSNH de bestelling aan. Als de Vriend het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft de Vriend een half jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen.

3.5 BSNH kan niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.

3.6 BSNH is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3.7 Bestuur van BSNH is uitgesloten van deelname.

 

  1. Donatietermijn, opzegging

4.1 Tenzij anders vermeld wordt de aanbieding aangegaan voor één jaar (= 52 weken) (“Donatietermijn”). Binnen het eerste donatietermijn kan deze alleen het einde van de overeengekomen donatietermijn worden beëindigd, waarbij de Vriend uiterlijk een maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe Nieuwsbrief BSNH over deze opzegging moet berichten. Dit is mogelijk via www.boerderijenstichting.nl/lidworden

4.2 Het donatietermijn wordt stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd tenzij het minimaal één maand voor het verstrijken van de donatietermijn met inachtneming van artikel 4.3 is opgezegd. Nadat de donatietermijn stilzwijgend voor onbepaalde tijd is voortgezet kan het donatietermijn te allen tijde – met inachtneming van artikel 4.3 – worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand vóór het verstrijken van telkens drie maanden.

4.3 Om een donatietermijn te beëindigen, dient de Vriend met in achtneming van de opzegtermijn als genoemd in punt 4.2 een bericht te sturen aan BSNH. Dit is mogelijk via www.boerderijenstichting.nl/lidworden

 

  1. Betaling

5.1 Betaling van de donatie dient voorafgaand aan elke donatietermijn te geschieden op een manier die de Vriend heeft geaccepteerd bij het aangaan van het donatietermijn (automatische incasso via www.boerderijenstichting.nl/lidworden). Bij het Vriend worden machtigt u BSNH om het bedrag van uw rekening af te schrijven. Bij het aangaan van een donatietermijn geldt deze machtiging ook voor de donatietermijnen van eventuele volgende periodes. De vervolgtermijnen van het Vriend zijn worden op dezelfde wijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.

5.2 Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het Vriend zijn ook na aanmaning niet ontvangen is, is BSNH gerechtigd de verzending eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen en deze vordering over te dragen aan een incassobureau.

5.3 Het donatietermijnbedrag is € 22,50 per jaar. Meer betalen is altijd mogelijk en wordt zeer gewaardeerd. De Vriend moet in acht nemen dat dit bedrag ook bij stilzwijgende verlenging, aangehouden zal worden.

5.4 Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

5.5 Een wijziging van het donatietermijnbedrag wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, op de website en/of in de Nieuwsbrief gepubliceerd.

5.6 BSNH kan het donatietermijnbedrag ieder moment aanpassen met in achtneming van punt 5.5.

 

  1. Bezorging

6.1 De bezorging van de Nieuwsbrief BSNH vindt plaats via Sandd. Indien deze niet of beschadigd is aangekomen, kan de Vriend daarover contact opnemen via info@boerderijenstichting.nl

6.2 Om de bezorging ongestoord voort te kunnen zetten, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum aan BSNH te zijn opgegeven via www.boerderijenstichting.nl/lidworden

 

  1. Persoonsgegevens

7.1 BSNH is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe Vriendschappen met als doel om:
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen BSNH en de Vriend
ii) om een administratie bij te houden van alle Vrienden en
iii) om relevante aanbiedingen te doen van BSNH en derden.

7.2 BSNH respecteert de privacy van haar Vrienden, en zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. De Vriend erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. Via www.boerderijenstichting.nl/lidworden of info@boerderijenstichting.nl  kan de Vriend aangeven in welke gradatie de klantgegevens gebruikt kunnen worden. Bij optie 2, zullen de gegevens maximaal voor de duur van een donatietermijn bewaard worden en zal de Vriend na deze periode opnieuw akkoord moeten geven.

7.3 Deze instellingen kunnen te allen tijde gewijzigd worden door de Vriend via www.boerderijenstichting.nl/lidworden of info@boerderijenstichting.nl

 

  1. Klachten

8.1 De Vriend dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan BSNH. BSNH zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

 

  1. Aansprakelijkheid

9.1 BSNH is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de Vriend van enig door BSNH geleverd artikel, tenzij BSNH aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

9.2 BSNH is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van BSNH gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van BSNH, oproer, sabotage, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van BSNH, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van BSNH. De Vriend dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van BSNH. BSNH is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan drie maanden na de levering van het welkomstgeschenk is ontstaan en die niet binnen veertien dagen na openbaring schriftelijk aan BSNH is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal BSNH de Vriend op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

9.3 Het is de Vriend niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat BSNH aan de Vriend verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen BSNH en de Vriend.

 

  1. Slotbepalingen

10.1 Op deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze voorwaarden van BSNH zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat; info@boerderijenstichting.nl.