jaarverslag 2022

Jaarverslag BSNH 2022

Veranderingen binnen de organisatie

Het afgelopen jaar zijn er grote veranderingen in de organisatie geweest. Om uiteenlopende redenen - gezondheid, werk of persoonlijke omstandigheden - hebben begin 2022 bijna alle bestuursleden hun werkzaamheden voor de stichting beëindigd en is er een nieuw bestuur aangetreden. Het vertrouwde adres aan de Noordervaart in Stompetoren moesten we helaas verlaten. Hiervoor in de plaats is er een postadres in Venhuizen gekomen en komen we op wisselende vergaderlocaties bijeen.

Na een korte overdrachtsperiode begon het nieuwe bestuur enthousiast aan haar taak. In de eerste maanden bestond dit vooral uit inzicht krijgen in lopende projecten, kennismaken met verschillende stakeholders én het bepalen van onze positie en koers.

Beleidsdag: hoe houden we het icoon van Noord Holland vitaal en dominant?

Begin juni hebben we onze adviseurs, redactieleden en een aantal van onze ambassadeurs uitgenodigd om met ons antwoord te geven op vragen als: welke prioriteiten moeten we stellen? waar gaan we mee stoppen? wat voegen we toe? hoe gaan we om met de waarderingskaart?

Henk Visser gaf de aftrap met een presentatie over de kort daarvoor geïntroduceerde Stolpenwaarderingskaart. Willem Messchaart vertelde over een aantal van zijn ervaringen met stolpen (bezitters). Een inspirerende en vruchtbare bijeenkomst met enthousiaste stolpenliefhebbers waarop duidelijke afspraken gemaakt werden waar we mee aan de slag zijn gegaan:

  1. We laten de felle discussies rond de Stolpenwaarderingskaart achter ons en hopen dat het een instrument wordt voor het behoud van de stolp. In gesprek met de provincie wordt erop aangedrongen om hier echt een beleid op te gaan maken.
  2. Het werk van onze adviseurs ter ondersteuning van Vrienden en richting provincie en gemeentes blijft prioriteit;
  3. De excursies naar bijzondere stolpen worden gewaardeerd door onze Vrienden en blijven we organiseren.
  4. Uiteraard blijven we het magazine ‘Vrienden van de Stolp’ uitgeven. Er is grote waardering voor het blad en het is onmisbaar voor onze naamsbekendheid.

Projecten: karakteristieke boerderijen in het Waddengebied

Prioriteiten stellen betekent ook keuzes maken. Eind januari besloot het vorige bestuur om de ‘penvoering’ van het project Karakteristieke boerderijen in het Waddengebied neer te leggen. Het Waddenfonds heeft voor dit project de stichting Libau bereid gewoon om te onderzoeken of een doorstart mogelijk is. Libau belegde eind juni een ‘Verkenningsmiddag” met alle betrokken partijen. Wij hebben ons positief getoond over een voortzetting in enigerlei vorm van dit mooie project, maar ook duidelijk gemaakt dat onze inzet beperkt zal moeten zijn. Libau komt met een geheel nieuw projectvoorstel gebaseerd op het oorspronkelijke idee.

Advisering

Begin 2022 was er binnen BSNH een team van 4 adviseurs. Tijdens de beleidsdag – juni 2022 – is besloten dat één van de bestuursleden zal optreden als linking pin tussen bestuur en de adviseurs. Deze linking pin betrekt de adviseurs bij het bestuur door aan de adviseurs input te vragen voor bestuursvergadering en na de bestuursvergaderingen terugkoppeling te verzorgen. Tevens rapporteert deze linking pin over de activiteiten van de adviseurs in de bestuursvergaderingen.

In het laatste kwartaal van 2022 heeft één van de adviseurs aangegeven wegens tijdsgebrek niet langer actief te kunnen zijn.

De activiteiten van de adviseurs kunnen worden opgedeeld in de volgende categorieën:

  1. Beantwoording (advies) vragen die via de BSNH website binnenkomen;
  2. Verzoeken om ondersteuning door eigenaren/gemeenten bij renovatie/herbouwdiscussies;
  3. Het uitvoeren van bouwkundige onderzoeken;
  4. Bijdragen aan discussies over sloopvergunningen van historische stolpboerderijen.

In 2022 zijn er 51 vragen uit de categorie 1 binnengekomen, waarvan er 48 volledig zijn afgehandeld en 3 nog doorlopen (vanwege langdurige (ver)bouw trajecten).

Er is een tiental vragen categorie 2 gesteld. Dit zijn vragen die te maken hebben met planologische discussies of ontwerpen voor renovatie/herbouw. Dit zijn de meest tijdrovende activiteiten met vaak een doorlooptijd van meerdere maanden. Meestal is overleg met eigenaren, architecten en/of gemeenteambtenaren nodig.

Voor bouwkundige onderzoeken zijn er 11 vragen binnen gekomen en behandeld. Deze aanvragen worden doorgaans gedaan in het kader van koopbeslissingen en/of structurele verbouwingsplannen

Van erfgoed-/historische verenigingen of bezorgde particulieren komen er regelmatig meldingen binnen van sloopvergunningen voor historische stolpboerderijen. Dit pakken de adviseurs ook op. Helaas komen deze meldingen meestal te laat om het tij nog te keren of is de stolpboerderij zelfs al gesloopt. Het afgelopen jaar kregen de adviseurs met 3 sloopvergunning kwesties te maken. Eén daarvan was op verzoek van de gemeente die geen sloopvergunning wilde geven en daardoor in een juridische strijd met de eigenaren is terecht gekomen. Twee van de drie voorgelegde zaken betroffen stolpen die volgens de stolpenwaarderingskaart monumentwaardig waren!
Het zijn tijdrovende klussen vanwege het benodigde historisch onderzoek (meestal ook in samenwerking met erfgoed- en/of historische verenigingen) en analyse van de gemeentelijke verordeningen op het gebied van omgevingsvergunningen. Want om de gemeente aan te spreken op een beleidsvoornemen, moet er een gedegen document worden opgesteld.

Ondanks alle inzet bleef in twee gevallen de sloopvergunning in stand. In het derde geval (waarbij de gemeente de BSNH heeft betrokken) is de procedure nog niet afgelopen.
We merken dat de activiteiten van onze adviseurs bijdragen aan bewustwording bij gemeentes t.a.v. het belang van stolpenbehoud. Dit verdient dan ook de hoogste prioriteit.

Meldingen over sloop van stolpboerderijen komen dikwijls in een te laat stadium binnen. We hebben daarom t.b.v. het nieuw te ontwikkelen provinciale stolpenbeleid de volgende punten naar voren gebracht:

  • ga bij gesignaleerde verpaupering zo snel mogelijk met de benodigde partijen rond de tafel zitten en onderzoek mogelijkheden voor restauratie;
  • probeer om vooraan in een traject dat kan leiden tot een sloopvergunning met alle

betrokkenen te overleggen teneinde dit te voorkomen.
Het nieuwe stolpenbeleid wordt medio 2023 verwacht. Dit beleid moet leiden tot een beter bescherming van de historische stolpboerderij.

Excursies

Op 14 mei 2022 toog een aantal stolpenliefhebbers naar de Zeevang om te gaan 'Wandelen in Warder', zoals deze langverwachte editie van de Stolp-excursie heette. Na 4x uitstel door Corona werd het geduld ruimschoots beloond met een goedverzorgde ontvangst en introductie in de Oude School en de bezoeken aan vier geselecteerde stolpen. Deze hebben met behoud van de hoofdvorm een heel verschillend gebruik gekregen.

In één zagen we een filmzaal in het vierkant met een rond galerij-balkon bovenlangs. Een ander was geschakeld met aanbouw, bij een derde was één groot samenleefgeheel gecreëerd en een vierde was verduurzaamd avant-la-lettre. Allemaal werden ze omringd door prachtige tuinen.

Wat zijn het toch mooie gebouwen en wat kan je er toch veel mee. Ook tussen de deelnemers onderling werden veel ideeën en oplossingen uitgewisseld en dat blijft de motor voor menige verbouwing. Een stolp verbouwen is nu eenmaal een verhaal apart. Met dank aan de geweldige gastgevers die hiervoor hun stolp en ervaring beschikbaar

stelden, was het weer een zeer onderhoudende en verbindende excursie.

Op 8 oktober 2022 vond de najaarsexcursie plaats onder de noemer ‘Wandelen in Warmenhuizen’ weer met een groep enthousiaste deelnemers.

Ook hier weer vier stolpen waar we een kijkje mochten nemen en zagen welke mogelijkheden er allemaal zijn. Bewoning door maar liefst drie gezinnen, een groot project met begeleid wonen , een originele stolpboerderij welke in de verkoop kwam en één met nog een agrarische bestemming, die verbouwd was. Dat alles in het mooie Warmenhuizen, een plaats vol geschiedenis.

Informatiestands en lezingen

Wij stonden op 18 juni met een stand op de Archeologie-dag in de Grote Kerk te Schagen. Ook waren we op 1 augustus aanwezig op de jaarlijkse Landbouwshow in Opmeer en op 3 en 4 september bij de Open Dagen van de Pommologische Vereniging in Middenbeemster.

Lezingen zijn gehouden voor de Oud Brandweerlieden te Krommenie op 7 september, waarbij natuurlijk veel gedenkwaardige stolpbranden uit de geschiedenis in beeld kwamen.

Op 21 november was er een lezing voor het Vrouwengilde EVA te Oosterblokker, waarbij de rol van de vrouw bij -het runnen van- de stolpboerderij extra belicht werd.

Gesprekken met stolpeigenaren

Door de stichting “Red de Stolp” is een inventarisatie gemaakt van stolpen die in een slechte staat verkeren. Het gaat om 44 stolpen, die we voor de beeldvorming hebben gelegd naast google maps, google streetview en de beeldbank van de BSNH. Gebaseerd op dit voorwerk zijn 32 stolpen door ons persoonlijk bezocht. Dit leverde hele waardevolle ontmoetingen en gesprekken op. Een stolp die geen onderhoud krijgt, verpaupert en dan werkt de zwaartekracht onherroepelijk. In die omstandigheid krijgt de eigenaar een sloopvergunning, terwijl een geldboete voor het onherstelbaar achterlaten meer op z’n plaats zou zijn geweest. We concludeerden dat om de stolpen te kunnen redden, er om de vijf jaar een soort apk nodig is. In de woningbranche is er de systematiek van het verplichte energielabel. Gelukkig zagen we ook mooie initiatieven rond herbouw en konden we direct eigen

ervaringen delen. In 2023 krijgen een aantal van deze bezoeken een vervolg.

Financiën

Onderstaand geven we een toelichting op het financiële jaarverslag van Administratiekantoor Buys, het administratiekantoor dat de jaarrekening heeft opgesteld aan de hand van de informatie die de BSNH heeft verstrekt en met inachtneming van de algemeen geldende regelingen van het BW Titel 9 Boek 2 voor Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen.

De BSNH heeft sinds 1 januari 2013 een ANBI-status. De stichting voldoet met de downloadbare publicatie van dit jaarverslag en de financiële jaarrekeningen op haar website aan de voorschriften die ANBI stelt voor behoud van deze status. Met deze publicaties worden ook de regels voor ‘Good Governance’ gevolgd.

Financiële basis

De activiteiten van de stichting worden in principe gefinancierd uit de Vriendenbijdragen en sponsoring. Daarnaast heeft de stichting een aantal jaren geleden een legaat ontvangen. Het geld uit dit legaat is indertijd gespreid belegd in aandelen en obligaties door de stichting. Dit heeft ons vele jaren een goed rendement opgeleverd.
Echter, de turbulentie op het wereldtoneel het afgelopen jaar, heeft geleid tot een grote koersval van de aandelenbeurzen, hetgeen ook zijn weerslag heeft gehad op de beleggingsportefeuille van de Stichting. Door de koersdalingen is het beleggingsresultaat van de Stichting in 2022 fors negatief en is hierdoor het jaar 2022 met een negatief resultaat afgesloten. Mede hierdoor is het eigen vermogen van de Stichting afgenomen met een bedrag van € 25.780,-.

Het bestuur heeft besloten de beleggingsportefeuille te verkopen en voorlopig liquide aan te houden. Bij de huisbankier is een spaarrekening geopend. Zodra de rentepercentages weer enigszins aantrekkelijk zijn, zal bekeken worden in hoeverre het interessant is om de spaartegoeden (gedeeltelijk) vast te zetten in deposito’s.

Inkomsten 2022

In 2022 is er € 35.159 aan inkomsten ontvangen. Dit betreft voor het overgrote deel de opbrengst van de vrienden bijdragen. In 2021 waren de inkomsten € 53.784. Het bedrag is met name lager omdat er in 2022 geen projecten zijn opgestart, waardoor er geen (substantiële) subsidies zijn ontvangen.

Uitgaven 2022

In 2022 zijn er geen substantiële organisatorische ontwikkelingen geweest, naast de al genoemde. Door de toerekening van een flink deel van de secretariaatskosten aan het Waddenproject, dit op basis van de hiervoor gemaakte afspraken, zijn de kosten voor secretariaat éénmalig laag. Deze kosten zijn met name gemaakt in 2020 en 2021, maar, onterecht, als een last in de jaarrekeningen van de Stichting opgenomen. De overige kantoor- en algemene kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. In 2022 is geen oogstfeest georganiseerd. En het bestuur heeft besloten tot een andere jaarlijkse vorm van onkostenvergoeding voor bestuursleden. Extra kostenpost was nog het afscheid van het ‘oude’ bestuur.

Resultaat en eigen vermogen

Na de afweging van de financiële lasten en de bijzondere baten was het resultaat in 2022 negatief, namelijk -€ 25.780; het resultaat van 2021 was met € 2.757,- bescheiden positief

Het eigen vermogen van de BSNH beloopt per 31 december 2022 een bedrag van € 234.571,- Per 31 december 2021 was dat € 260.351.

Een break-even Verlies- en Winstrekening, waarbij de jaarlijkse opbrengsten en kosten in balans zijn, blijft de financiële hoofddoelstelling van het bestuur. Om deze financiële basis te versterken heeft het bestuur in 2022 besloten om de minimum vriendenbijdrage in 2023 voor particulieren en bedrijven te verhogen.

Om op de uitgavenkant te bezuinigen is besloten om de betaalde secretariële ondersteuning stop te zetten. De werkzaamheden van het secretariaat zijn inmiddels verdeeld onder de leden van het bestuur.

Voorgenomen investeringen:

Geconstateerd is dat de huidige vrienden administratie erg omslachtig wordt bijgehouden en over vele schijven loopt. Besloten is dat de BSNH de vrienden administratie in eigen hand gaat nemen middels een nieuw CRM programma. Dit zal uiteindelijk leiden tot een besparing van de administratiekosten. De hiervoor benodigde éénmalige investering zal worden betaald uit het legaat.

Op basis van het advies van ons internetbureau Ipsis heeft het bestuur besloten de website van de Stichting opnieuw op te bouwen. De ondersteuning door Microsoft van de met Umbraco gebouwde website vervalt per 1 juli 2023. Umbraco is op zich een degelijk, toekomstgericht en uiterst veilig content managementsysteem (CMS). Echter, de versie die gebruikt werd om onze website te bouwen is verouderd. Als de ondersteuning door Microsoft wordt gestopt, dan zijn er geen veiligheidsgaranties meer.

2021Daarnaast was er de wens om de website beter toegankelijk en gebruiksvriendelijker te maken, alsmede geschikt voor het gebruik op smartphone en tablet. Op dit moment zijn wij in samenwerking met Ipsis een nieuwe website aan het ontwikkelen.

Voor meer financiële informatie, kijk in ons Verkorte Jaarrekening 2022.