Ga naar de homepage
Ga naar de activiteiten pagina
Ga naar de publicaties pagina
Ga naar de adviezen pagina
Ga naar de Boederijen Beeldbank
Ga naar Steun de stolp
Vroegop (1670)
De Starre Kroon (1797)
Zomerstal van ‘De Surinaamse Vriend’
VOORJAARSEXCURSIE
Op zaterdag 3 mei voert de stolpenexcursie voor leden naar de Zijpepolder. Noord-Holland’s eerste grote inpoldering(1597) met ruim 200 stolpen waarvan zo’n 100 aan weerszijden van de Grote Sloot. Mooie gelegenheid voor nieuwe leden om met topstolpen kennis te maken. Snel opgeven met de bon in de nieuwsbrief (zie pagina activiteiten) geeft de meeste kans op deelname want de belangstelling is bij voorbaat groot.

Alle vier stolpen zijn gelegen aan de Grote Sloot, de beeldbepalende waterweg die de polder doorsnijdt. Als hommage aan de Zijper stolpboerderij verbindt de in 1997 gebouwde Stolpbrug in Sint Maartensbrug de twee helften van deze polder. Het excursieprogramma is interessant en gevarieerd. Zo is in het ochtendgedeelte de oudste stolp van de Zijpe, Vroegop (1670) in het programma opgenomen en ook de schitterend gerestaureerde Starre Kroon (1797), beide in Burgerbrug. In het middagdeel worden de 19e eeuwse stolpen Uit den Haak en De Surinaamse Vriend (met authentieke zomerstal) bezocht, beide in Schagerbrug.
De voorjaarsexcursie voert naar de Zijpe, ook naar boerderij ‘Uit den haak’(1899).
DE DANS DER DAKLICHTEN
Boerderijdaken, kriskras doorboord door raampartijen of belegd met zonnepanelen. Gevels met allerlei soorten (tuin) deuren en ramen. Metselwerk met bonte steensoorten en brede voegen. Al met al geen verschijnselen die recht doen aan het karakter van een stolp. Hoe het ook kan is met een toelichtende verklaring beschreven en afgebeeld in de richtlijnennotitie De dans der daklichten.
Hoe met restauratie en herbestemming een traditionele stolp de nieuwe, leef- en werkbare functie gecombineerd kan worden met de oorspronkelijke uitstraling. Een exemplaar is op te vragen bij het secretariaat.

Download de Dans der Daklichten .

WIE WEET WAAR
Nu opgenomen in de Boerderijen Beeldbank. Grote, kleine, mooie, lelijke maar ook voor velen, denken wij, onbekende stolpen. Daarom op deze pagina de rubriek Wie weet stolp waar. Degene die ons het eerst mailt met het juiste adres van de hier afgebeelde stolp verdient een exemplaar van het boek ‘De Stolp te Kijk’.

Eerlijk is het dat de inzenders uit de plaats zelf -van wie geacht mag worden dat ze het natuurlijk weten-
helaas van deelname worden uitgesloten.

Klik op de foto voor een grotere weergave.

SUBSIDIE HOUTEN BOERENHEK
Wie in de Kop van Noord-Holland of West-Friesland een houten boerenhek wil vernieuwen of een stalen hek wil vervangen kan er nu subsidie voor ontvangen.
Deze ‘boerenhekkenregeling’ is de door de Boerderijenstichting aangezwengelde mogelijkheid om het landschap rond de stolpen op te waarderen. Wie zich in dit gebied vòòr 1 mei 2014 opgeeft om van de regeling gebruik te maken, kan in aanmerking komen voor 50% bijdrage in de kosten voor zowel het maken als het plaatsen van een houten boerenhek naar authentiek model. Meer informatie en een te downloaden bouwtekening van een boerenhek is te vinden op de site www.landschapnoordholland.nl onder het kopje‘ diensten’.
LESKIST STOLP
De inhoud van onze recent samengestelde leskist sluit aan bij lessen in omgevingsonderwijs en vormt daarmee een eerste begin van of aanvulling op topografie, de eigen woonomgeving.

De leskist bevat:

•een powerpointprogramma (met informatiemap) over landschapsontwikkeling en boerderijbouw;
 door de leerkracht zelf of door de erbij te vragen begeleiding uit te voeren;

•een educatief programma waarbij elk van drie werkgroepen één zone van de boerderij verder verkent;

•en natuurlijk een stolp-bouwpakket, waarmee de constructie uit de doeken gedaan wordt en een grote stolp
  in de klas gebouwd kan worden. Voor iedere leerling is er tijdens het project een rijk geïllustreerd boekje over
 werken en wonen in de stolpboerderij. Het programma is ontwikkeld voor groep 5, 6 en 7, maar aan te passen
  voor groep 8 of groep 4. Er is een combinatieprogramma met bezoek aan museumboerderijen mogelijk.


De leskist is te bekijken bij de Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest aan de Blauwe Steen in Hoorn. Boekingen zijn op te geven via stolpen@xs4all. Nadere info is in te winnen bij Anneke Zandt, T 0227-544810/06-164 68 351.

 

VRIEND OF VRIENDIN VAN DE STOLP WORDEN?
De Boerderijenstichting Noord-Holland is actief als stichting waar het gaat om het behoud van de (stolp) boerderij door middel van gerichte acties ter advisering en voorlichting van overheden, instellingen en particulieren. De Boerderijenstichting functioneert tevens als vereniging van boerderijbewoners: de Vrienden van de stolp. Met praktische voorlichting over bouwkundige en esthetische onderwerpen en ‘adviezen aan huis’, ook voor wat betreft erf en tuin. Voorlichting en ideeën-uitwisseling ook via de Nieuwsbrief die de Vrienden elk kwartaal wordt toegezonden, met speciale themanummers. Het secretariaat is veelzijdig:

• meldpunt (voor gesignaleerde sloopplannen bijvoorbeeld)
• infokanaal over allerlei onderwerpen rond de stolp
• hulplijn voor degenen die van plan zijn een stolp aan te kopen, nieuw in te delen en te verbouwen.

Op het secretariaatsadres zijn tevens publicaties te bestellen en is -op afspraak- relevante documentatie
en inventarisatie in te zien.

KOM IN DE KRING VAN VRIENDEN VAN DE STOLP
• toezending Nieuwsbrieven en themanummers
• jaarlijkse excursie naar interessante stolpboerderijen
• korting op publicaties
• mogelijkheid om adviezen op elke gewenste locatie te krijgen.
  De contributie is €15,- per jaar.

Secretariaat: Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen Noord-Holland
telefoon: 072 581 68 88 (dag. 10-12.30 uur)
stolpen@xs4all.nl (niet voor reacties Boerderijen Beeldbank)-ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN-
VERVAL EN DREIGEND VERLIES
Beeldreportage van stolpen in verval en dreiging van sloop. De andere kant van stolpenland: zorgvuldige restauraties en fraaie voorbeelden van nieuwbouw worden vergezeld van teloorgang van de voor Noord-Holland onvervangbare stolp.


Hoop of Sloop? Nog te redden?
ZIE VERDER
ALLE HENS AAN DAK
Met de regeling ‘Alle hens aan dak’ wordt voor stolpen die geen monument zijn een handreiking geboden naar problemen bij het wind- en waterdicht maken van het dak en herstel van dakconstructie en goten. Ook gemeentelijke monumenten komen in aanmerking. De regeling maakt deel uit van het provinciale Noord-Hollands Fonds voor de Monumenten en wordt uitgevoerd door het Nationaal Restauratiefonds.
Er is met deze regeling een laagrentende hypotheek aan te vragen tot een bedrag van minimaal en maximaal
€ 25.000,- als aantoonbaar kan worden gemaakt dat dakherstel grote prioriteit heeft. Het gaat hierbij om stolpen, gebouwd tot 1940 met een houten vierkantsconstructie waarvan de restauratie nog niet is begonnen.
Op pagina 3 is het aanmeldingsformulier te downloaden dat ingevuld en met beeldmateriaal ingezonden kan worden naar het secretariaat van de Boerderijenstichting, dit jaar tot 1 mei. Uit de aanmeldingen worden vier inzendingen geselecteerd die na inspectie van Monumentenwacht Noord-Holland in aanmerking komen voor een aanvraag bij het Restauratiefonds.